Kadry i BHP

Usługi kadrowe i BHP

Usługi kadrowe i BHP obejmują między innymi:

  • tworzenie regulaminów pracodawcy (regulamin pracy, ZFŚS, ZFRON, siatka wynagrodzeń),
  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, ewidencja czasu pracy itp.),
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
  • pełna obsługa kadrowo-płacowa Zakładów Pracy Chronionej (ZFRON, dofinansowania z PFRON),
  • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
  • doradztwo w zakresie BHP,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników,
  • nadzór nad warunkami pracy w zakresie BHP w zakładzie,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP zakładu.


Usługi w zakresie wynagrodzeń obejmują między innymi:

  • sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
  • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
  • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.),
  • naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS, ZFRON.
Powrót do góry